top of page

Beleidsplan

Statutaire naam: Kingdom Establishers

RSIN: 861948683

KvK nummer: 81136951

Bezoekadres (alleen zondag) : Nimfenplein 1

Telefoonnummer: 0643038581

E-mailadres: info@kingdomestablishers.com

Eerste inschrijving handelsregister : 09-12-2020

Activiteiten : Religieuze organisatie

Doelstelling/ Missie verklaring

Het Kerkgenootschap heeft als doeI het verheerlijken van God, door invulling 

te geven aan de opdracht die Jezus Christus aan zijn volgelingen gaf, zoals vastgelegd in het  Bijbelboek Mattheus, hoofdstuk 28, vers 19: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn  leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te  leren dat ze zich moeten houden aan all          es wat ik jullie opgedragen heb." 

Deze doelstelling is nader omschreven in de verklaring van kingdom Establishers, genaamd  "Mission Statement" deze wordt beschreven in onderstaande alinea. 

Kingdom Establishers is een kerk waar een ieder toegerust word om in de kracht te staan in  en door Christus,met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd. 

Kingdom Establishers inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te  ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Kingdom  Establishers werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die  voor ons ligt te voleindigen. 

De doelstelling/missieverklaring van Kingdom Establishers willen wij op lokaal niveau ten uitvoer brengen.

In het bijzonder zal het centrum zich richten op Flevoland. 

Beleidsplan 

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle materiele, personele en financiële zaken. 

Om alle activiteiten, de huisvesting, en andere bijkomende posten te bekostigen, worden  middelen bijeengebracht uit vaste vrijwillige bijdrage van de kerkleden, wekelijkse collecte en  fundraising activiteiten.

De penningmeester ontvangt en beheert deze financiële middelen en is tevens ook verantwoordelijk voor de betaling van de vasten  lasten behorende bij de kerkelijk exploitatie. 

 

Aan het einde van het kalenderjaar warden de jaarcijfers opgemaakt. Deze cijfers zullen warden  gebruikt als basis voor de begroting van het volgende kalender jaar. Zowel het financieel jaarverslag  als de begroting zal warden gepresenteerd in een kerkleden vergadering die in het 1e kwartaal zal  worden gehouden. 

 

Het beleid van de kerk is om te voldoen aan de missieverklaring die beschreven staat bij de  doelstelling. Om koers te behouden zullen er elk jaar per kwartaal doelen warden geformuleerd die  ook per kwartaal met het bestuur en alle vrijwilligers warden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Bestuurssamenstelling 

Mevrouw Angela Merrilijn Blom, geboren op 04-09-1981 (voorzitter/Lid Pastorale Staf van het  bestuur van het kerkgenootschap) 

Dhr. Clifton Alfonso Lacroes, geboren op 26-01-1966 (secretaris Lid Pastorale Staf van het bestuur  van het kerkgenootschap) 

Dhr. Milton Dennis Halfhide (penningmeester, Geen PastoraleStaf vanhet bestuur vanhet  kerkgenootschap)

Beloningsbeleid 

Het bestuur krijgt geen vergoeding en er is momenteel geen personeel in dienst. Wij kiezen ervoor om  ons beleid voor beloning te laten aansluiten bij de VPE (verenigde pinkstergemeenten Nederland).  Verder hanteren wij de "statement of financial Stewardship" vastgelegd door Kingdom  Establishers. 

Uitgevoerde activiteiten 

Wij zijn sinds 9 december 2020 officieel geweest met het wekelijks organiseren van kerkdiensten  op zondag. 

Financiële verantwoording 

Wij zijn met de kerk van start gegaan officieel sinds 2020. Het is daarom nog niet mogelijk een  financieel verslag op te maken. 

Financiële planning voor 2020 

Allereerst willen wij zorgen dat de exploitatie kosten worden voldaan en dat deze in een begroting  zichtbaar worden.

bottom of page